Keurmerken

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doen in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. Die doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’.

De volgende cliëntgerelateerde indicatoren geven aan dat er een geregistreerde professional ingezet moet worden:

  • Risicovolle taken
  • Crisis
  • Onveilige omgeving
  • Levensbedreigende situatie
  • Meerdere problemen tegelijkertijd
  • Complexe problematiek waarvan achterliggende oorzaak onbekend is
  • Sterk wisselend verloop

In sommige gevallen kan ook een combinatie van een geregistreerde en een niet-geregistreerde professional ingezet worden.

www.skjeugd.nl


CRKBO Geregistreerd Docent

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

www.crkbo.nl


Gecertificaat trainer Vlaggensysteem van Movisie

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

www.movisie.nl


Gecertificeerd Trainer Huiselijk Geweld

TrainersHuiselijkGeweld.nl ontwikkelt trainers- en lespakketten over huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.

Wij als gecertificeerd trainer kunnen hiermee trainingen, voorlichtingen, presentaties, lessenseries en keuzeprogramma’s verzorgen. De training- en lespakketten worden door het hele land gebruikt binnen onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, Veilig Thuis, kinderopvang, organisaties voor ouderen, justitie en vrijwilligers.

www.trainershuiselijkgeweld.nl